You're here : Start Start Tylko Fijorr Publishing Redystrybucja — grabież czy ignorancja
PDFDrukujE-mail
Rebus rosyjski - Opcja na prawoRok 1984

Redystrybucja — grabież czy ignorancja
Powiększ zdjęcie


Redystrybucja — grabież czy ignorancja

( Fijorr Publishing )
Cena: 32,00 PLN

Zadaj pytanie o produkt

Autor: Ber­trand de Jouvenel

Tytuł: Redy­stry­bu­cja — gra­bież czy ignorancja.

Tłu­ma­cze­nie: Jan Bereta

O auto­rze:

Ber­trand de Jouve­nel uro­dził się w Paryżu w 1903 roku. Zmarł na początku 1987 roku w wieku 83 lat. Mówi się o nim, jako o „naj­mniej zna­nym z wiel­kich myśli­cieli poli­tycz­nych XX wieku”. Mimo to nie był w Pol­sce do tej pory publi­ko­wany. Powody zapo­mnie­nia Ber­tranda de Jouve­nel nad Wisłą są dość pro­za­iczne. Mimo swej socja­li­stycz­nej pro­we­nien­cji nie było mu po dro­dze ze spu­ści­zną PRL. De Jouve­nel był po pro­stu zbyt libe­ralny, a przede wszyst­kim zbyt docie­kliwy i zbyt uczciwy, jak na panu­jące w „demo­kra­cji ludo­wej” stan­dardy. Póź­niej, po 1989 roku, kiedy socja­lizm stał się sym­bo­lem nie­chlub­nej prze­szło­ści, prac socja­li­stów – ze zro­zu­mia­łych wzglę­dów — nie publi­ko­wano. Dzi­siaj, kiedy myśl socja­li­styczna pod posta­cią inter­wen­cjo­ni­zmu i pań­stwa opie­kuń­czego wraca z impe­tem, wydaw­nic­two Fijorr Publi­shing zde­cy­do­wało się wydać kilka prac Ber­tranda de Jouve­nel cho­ciażby po to, aby zwró­cić uwagę na to, że nawet w samym obo­zie skom­pro­mi­to­wa­nej idei byli ludzie, któ­rzy – wbrew inte­re­som poli­tycz­nym – nie bali się prawdy i gotowi byli jej bro­nić, nawet za cenę rezy­gna­cji z błęd­nych poglądów.

Szybkie zamówienie:
Napisz do nas BIURO
Zadzwoń - 696 653 888

Koszt przesyłki:
Przedpłata – 7 zł
Pobranie – 14 zł
Powyżej 200 zl przesyłka gratis przy przetpłacie.
Bank: 40 88 76 0009 0004 65 29 2000 0001

Dostępność

Przeciętny czas dostawy:

24h.gif


Komentarze klientów:

Nikt jeszcze nie komentował tego produktu.
Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.


Zobacz także.

25,00 PLN
14,00 PLN
Taniej o : 11,00 PLN


33,00 PLN
22,00 PLN
Taniej o : 11,00 PLN


33,00 PLNKategorie Sklepu


Lista produktów


Szukanie zaawansowane

Nie pamiętasz hasła?
Zapomniałeś nazwy użytkownika?
Nie masz jeszcze konta? Rejestracja

Kontakt i zamówienia

Krzysztof Król

Szybki kontakt:
Napisz do nas BIURO
Zadzwoń - 696 653 888

KOSZT DOSTAWY:

7 zł przedpłata

17 zł pobranie

Zamówienie od 150 zł:

0 zł Przedpłata

10 zł pobranie