You're here : Start Start Tylko Fijorr Publishing Redystrybucja — grabież czy ignorancja
PDFDrukujE-mail
Rebus rosyjski - Opcja na prawoRok 1984

Redystrybucja — grabież czy ignorancja
Powiększ zdjęcie


Redystrybucja — grabież czy ignorancja

( Fijorr Publishing )
Cena: 32,00 PLN

Zadaj pytanie o produkt

Autor: Ber­trand de Jouvenel

Tytuł: Redy­stry­bu­cja — gra­bież czy ignorancja.

Tłu­ma­cze­nie: Jan Bereta

O auto­rze:

Ber­trand de Jouve­nel uro­dził się w Paryżu w 1903 roku. Zmarł na początku 1987 roku w wieku 83 lat. Mówi się o nim, jako o „naj­mniej zna­nym z wiel­kich myśli­cieli poli­tycz­nych XX wieku”. Mimo to nie był w Pol­sce do tej pory publi­ko­wany. Powody zapo­mnie­nia Ber­tranda de Jouve­nel nad Wisłą są dość pro­za­iczne. Mimo swej socja­li­stycz­nej pro­we­nien­cji nie było mu po dro­dze ze spu­ści­zną PRL. De Jouve­nel był po pro­stu zbyt libe­ralny, a przede wszyst­kim zbyt docie­kliwy i zbyt uczciwy, jak na panu­jące w „demo­kra­cji ludo­wej” stan­dardy. Póź­niej, po 1989 roku, kiedy socja­lizm stał się sym­bo­lem nie­chlub­nej prze­szło­ści, prac socja­li­stów – ze zro­zu­mia­łych wzglę­dów — nie publi­ko­wano. Dzi­siaj, kiedy myśl socja­li­styczna pod posta­cią inter­wen­cjo­ni­zmu i pań­stwa opie­kuń­czego wraca z impe­tem, wydaw­nic­two Fijorr Publi­shing zde­cy­do­wało się wydać kilka prac Ber­tranda de Jouve­nel cho­ciażby po to, aby zwró­cić uwagę na to, że nawet w samym obo­zie skom­pro­mi­to­wa­nej idei byli ludzie, któ­rzy – wbrew inte­re­som poli­tycz­nym – nie bali się prawdy i gotowi byli jej bro­nić, nawet za cenę rezy­gna­cji z błęd­nych poglądów.

Szybkie zamówienie:
Napisz do nas BIURO
Zadzwoń - 696 653 888

Koszt przesyłki:
Przedpłata – 7 zł
Pobranie – 14 zł
Powyżej 200 zl przesyłka gratis przy przetpłacie.
Bank: 40 88 76 0009 0004 65 29 2000 0001

Dostępność

Przeciętny czas dostawy:

24h.gif


Komentarze klientów:

Nikt jeszcze nie komentował tego produktu.
Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.


Zobacz także.

17,00 PLN


25,00 PLN


33,00 PLN


33,00 PLNKategorie Sklepu


Lista produktów


Szukanie zaawansowane

Nie pamiętasz hasła?
Zapomniałeś nazwy użytkownika?
Nie masz jeszcze konta? Rejestracja

Interesuje Cię barter?

Zapraszamy na platformę barterową do zapoznania się z naszą bogatą ofertą.

Kontakt i zamówienia

 Krzysztof Król

Szybki kontakt:
Napisz do nas BIURO
Zadzwoń - 696 653 888

KOSZT DOSTAWY:

7 zł przedpłata

17 zł pobranie

Zamówienie od 150 zł:

0 zł Przedpłata

10 zł pobranie