You're here : Start Start Ekonomia Dwaj ludzie z Galicji
PDFDrukujE-mail
Droga do zniewoleniaDwieście lat razem. Część II. W porewolucyjnej Rosji

Dwaj ludzie z Galicji

Dwaj ludzie z Gali­cji — kon­cep­cja osoby ludz­kiej według Ludwiga von Misesa i Karola Wojtyły.

( Fijorr Publishing )
30,00 PLN

Zadaj pytanie o produkt

Autor: Jacek Gnia­dek SVD

Pol­ski misjo­narz, z Zambii, posta­no­wił spraw­dzić, czy ludzka god­ność rze­czy­wi­ście reali­zuje się w ludz­kim dzia­ła­niu. Stu­diu­jąc kon­cep­cję dzia­ła­ją­cego czło­wieka u Ludwiga von Misesa, sta­rał się porów­nać ją ze spo­łeczną nauką Kościoła, a kon­kret­nie z ency­kliką Jana Pawła II (Karola Woj­tyły) , Cen­te­si­mus annus. W rezul­ta­cie powstała inte­re­su­jąca praca porów­nu­jąca twór­czość dwóch wiel­kich miesz­kań­ców Gali­cji,  Polaka — papieża i  głę­bo­kiego kato­lika, oraz uro­dzo­nego we Lwo­wie Austriaka — agno­styka i eko­no­mi­sty. Książka O. Gniadka jest dowo­dem na to, jak wpływy kul­tu­rowe, tra­dy­cja, wspól­nota miej­sca wraz z żela­zną dys­cy­pliną, mądro­ścią i umi­ło­wa­niem prawdy pro­wa­dzą  do wspól­noty inte­lek­tu­al­nej i sza­cunku dla człowieka.

Szybkie zamówienie:
Napisz do nas BIURO
Zadzwoń - 696 653 888
Zobacz także.

0,00 PLN
Kategorie Sklepu


Lista produktów


Szukanie zaawansowane

Nie pamiętasz hasła?
Zapomniałeś nazwy użytkownika?
Nie masz jeszcze konta? Rejestracja

Interesuje Cię barter?

Zapraszamy na platformę barterową do zapoznania się z naszą bogatą ofertą.

Kontakt i zamówienia

 Krzysztof Król

Szybki kontakt:
Napisz do nas BIURO
Zadzwoń - 696 653 888

KOSZT DOSTAWY:

7 zł przedpłata

17 zł pobranie

Zamówienie od 150 zł:

0 zł Przedpłata

10 zł pobranie